ثبت شرکت در باکو

1393/6/16

 هرگونه سرمایه گذاری خارجی در این کشور به صورت خرید سهام، مشارکت و ... نیازمند ثبت دولتی شرکت در سازمانهایی مانند وزارت دادگستری، اداره مالیات، و کمیته آمار دولتی بوده و مجوز خاصی مورد نیاز نیست.
· سرمایه گذاران خارجی می توانند سهام شرکتها و کارخانه های فعال در کشور آذربایجان را به هر میزان خریداری کنند.
· امکان تاسیس شرکت و کارخانه جدید با سرمایه گذاری و مالکیت صد در صد خارجی در این کشور وجود دارد.
· امکان ایجاد شعبه ، نمایندگی و دفاتر شرکتهای خارجی در این کشور نیاز به مجوز ندارد و متقاضیان با در دست داشتن مدارک و پرداخت وجه مورد نظر و مراجعه به وزارت توسعه اقتصادی جمهوری آذربایجان تا ظرف 15 روز شعبه یا نمایندگی را تاسیس نمایند.

تگ ها