صادرات واردات-حمل ونقل بین المللی

تاریخ مقاله: 1393/10/3

صادرات واردات-حمل ونقل بین المللی

صادرات واردات کلیه کالاهای بازرگانی

حمل ونقل بین المللی-هوایی-زمینی-دریایی

شرکت سراج آرام

ماده 1-  مقررات صادرات و واردات كالا و انجام خدمات مربوطه نسبت به كليه صادركنندگان، واردكنندگان و نيز آنهايي كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكر نام است بموجب اين قانون تعيين و كليه قوانين مغاير با آن لغو مي‌گردد.

ماده 2-   كالاهاي صادراتي و وارداتي به سه گروه زير تقسيم مي‌شوند:

1- كالاي مجاز: كالايي است‌كه صدور يا ورود آن با رعايت ضوابط نياز به‌كسب مجوز ندارد.

2- كالاي مشروط: كالايي است كه صدور يا ورود آن با كسب مجوز امكان پذير است.

3- كالاي ممنوع: كالايي است كه صدور يا ورود آن به موجب شرع مقدس اسلام (به اعتبار خريد و فروش يا مصرف) و يا بموجب قانون ممنوع گردد.

تبصره 1- دولت مي‌تواند بنا به مقتضيات و شرايط خاص زماني با رعايت قوانين مربوطه صدور يا ورود بعضي از كالاها را ممنوع نمايد.

تبصره 2- نوع و مشخصات كالاهاي هر يك از موارد سه گانه فوق الذكر براساس آيين نامه‌اي كه توسط وزارت بازرگاني تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، معين خواهد شد.

ماده 3- مبادرت به امر صادرات و واردات كالا به صورت تجاري مستلزم داشتن كارت بازرگاني است‌كه  توسط  اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران صادر و  به تأييد وزارت بازرگاني مي‌رسد.

تبصره 1- ملاك تجاري بودن‌كالا و نيز نحوه صدور، تمديد و ابطال‌كارت بازرگاني مطابق آيين نامه اجرايي خواهد بود كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

تبصره 2- مرجع رسيدگي واظهارنظر قطعي هنگام بروزاختلاف بين متقاضي كارت واتاق، وزارت بازرگاني مي‌باشد.

تبصره 3- شركتهاي تعاوني مرزنشين، ملوانان، پيله وران و‌كارگران ايراني مقيم خارج از‌كشور داراي ‌كارنامه شغلي از وزارت‌كار و امور  اجتماعي  (مجاز)  از داشتن‌كارت بازرگاني  معاف  مي‌باشند.

ماده 4- وزارت بازرگاني موظف است تغييرات كلي آيين نامه اجرايي اين قانون و جداول ضميمه مقررات صادرات و واردات را قبل از پايان هر سال، براي سال بعد و تغييرات موردي آنها را طي سال، پس از نظر خواهي از دستگاههاي ذيربط و اتاق ضمن منظور نمودن حقوق مكتسب تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران جهت اطلاع عموم منتشر نمايد.

تبصره – كليه بخشنامه‌ها و دستورالعملهاي مربوط به صدور و ورود كالا منحصراً از طريق وزارت بازرگاني به سازمانهاي اجرايي ذيربط اعلام مي‌گردد.

ماده 5- كليه وزارتخانه‌هاي توليدي موظفند همه ساله پيشنهادات خود را درخصوص شرايط صدور و ورود‌كالاهاي مشابه توليد داخلي با توجه به نيازهاي داخلي و مقتضيات‌كشور براي سال آينده حداكثرتا  15 بهمن ماه همان سال به وزارت بازرگاني اعلام نمايند.

تبصره -  ساير دستگاه‌هاي ذيربط و اتاق مي توانند پيشنهادات خودرا نسبت به اقلام مربوط با توجه به نيازهاي داخلي و مقتضيات‌كشور تا تاريخ پانزدهم بهمن ماه به وزارت بازرگاني ارايه نمايند.

ماده 6- الويت حمل‌كليه‌كالاهاي وارداتي كشور با وسايل نقليه ايراني است. دستورالعمل مربوط به استفاده از وسايل نقليه خارجي اعم از دريايي، هوايي، جاده‌اي و راه آهن را شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور براساس آيين نامه مصوب هيأت وزيران تهيه مي‌نمايد.

ماده 7- دولت موظف است اماكن خاصي را براي نگهداري اماني كالاهاي مورد نياز جهت تعمير و تجهيز ناوگانهاي تجاري دريايي و هوايي كشور اختصاص دهد.

تبصره 1- ترانزيت كالاهاي موضوع اين ماده از يك مبادي به مبدأ ديگر، با رعايت مقررات مربوط به ترانزيت مجاز مي‌باشد.

تبصره 2- اين‌گونه‌كالاها از شمول پرداخت حقوق‌گمركي وسود بازرگاني وهر‌گونـه عـوارض معـاف مي‌باشند.

تبصره 3- آن قسمت از نيازمنديهاي ناوگانهاي يادشده كه از داخل كشور قابل تأمين باشد، از هر گونه تعهد و اخذ مجوزهاي صادراتي معاف مي باشد.

ماده 8- واردكنندگان كالاهاي مختلف اعم از دولتي و غيردولتي جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش بايد منحصراً به وزارت بازرگاني مراجعه نمايند.

تبصره 1-  موافقت با ورود كالا، مجوز ترخيص نيز تلقي شده و نياز به اخذ مجوز جداگانه نيست.

تبصره 2- خانوارهاي مرزنشين يا شركتهاي تعاوني آنها، ملوانان، پيله وران و‌كاركنان شناورها‌كه اقدام به ورود كالا جهت مصرف شخصي خود مي‌نمايند از موضوع اين ماده مستثني مي‌باشند.

ماده 9-  بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و‌گمرك ايران موظفند آمار ثبت سفارش‌گشايش شده و ترخيص كالا را حداكثر هر سه ماه يكبار به وزارت بازرگاني و ساير ارگانهاي ذيربط و اتاق ارسال دارند.

ماده 10-* دولت موظف است در آيين نامه اجرايي نكات ذيل را در خصوص مبادلات مرزي مشخص نمايد:

  1- نقاط يا اعماقي از حاشيه هاي مرزي كه ساكنين آنها مجاز به مبادلات مرزي هستند.

2-   نوع و مقدار كالاهاي قابل صدور و ورود توسط خانوارهاي مرزنشين يا شركتهاي تعاوني آنها،‌كارگران ايراني شاغل مجاز در خارج، پيله‌وران مرزنشين، ملوانان و كاركنان شناورهايي كه بين سواحل جمهوري اسلامي ايران و ساير كشورها در تردد هستند.

3- شرايطي كه اشخاص و گروههاي يادشده بايد داشته باشند.

4- شرايط صدور و ورود كالا و انجام تعهدات.

تبصره1 - كالاهاي قابل ورود كه خانوارهاي مرزنشين يا شركتهاي تعاوني آنان و كاركنان شناورها براي مصارف شخصي خود وارد‌كشور مي‌نمايند، با تصويب هيأت وزيران در مـورد ارزاق عمـومي از پرداخـت سي درصد(30%) تا حداكثر معادل صد درصد (100%) حقوق گمركي و سود‌بازرگاني متعلقه و در مورد لوازم خانگي از پرداخت حداكثر تا معادل پنجاه درصد (50%) حقوق گمركي و سود بازرگاني متعلـقه معـاف مي‌باشند.

تبصره 2- كارگران و ايرانيان شاغل مجاز در خارج از‌كشور مي‌توانند ماشين آلات صنعتي، ابزار و مواد اوليه مورد  نياز‌كشور را با رعايت ميزان و استفاده از معافيت درصدي از سود‌بازرگاني كه متفقاً توسط وزارت بازرگاني، وزارت‌كارو امور اجتماعي و وزارتخانه صنعتي ذيربط تعيين و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، وارد نمايند.

ماده 11- * به دولت اختيار داده مي‌شود در هريك از مناطق مرزي كه ايجاد بازارچه مرزي را مفيد تشخيص مي‌دهد با رعايت اولويت نظير استعداد محلي،ضرورت اشتغال و توسعه روابط تجاري با كشور همسايه نسبت به ايجاد آن اقدام نمايد.

ماده 12- واردات قبل از صادرات مواد و كالاهاي مورد مصرف در توليد، تكميل، آماده‌سازي و بسته‌بندي كالاهاي صادراتي به صورت ورود موقت با ارايه تعهد يا سفته معتبر به گمرك از پرداخت‌كليه وجوه متعلقه به واردات، جز آنچه‌كه جنبه هزينه يا‌كارمزد دارد، معاف است.

تبصره 1- چنانچه‌كالاي ساخته شده از مواد و‌كالاهاي وارداتي موضوع اين ماده ظرف مهلت تعيين شده صادر نشود، گمرك موظف است وارد كننده را جهت استيفاي حقوق دولت تحت تعقيب قرار دهد.

تبصره 2- كالاهاي موضوع اين ماده از كسب مجوزهاي مقرر در جدول ضميمه مقررات صادرات و واردات معاف مي‌باشند.

تبصره 3- وارد‌كننده شخصاً ملزم به صادرات نبوده بلكه صادرات آن با ارايه پروانه‌گمركي آن براي رفع تعهد‌كافي است.

ماده 13 – كليه‌كالاهاي صادراتي‌كشور (به استثناي نفت خام و فرآورده‌هاي پايين دستي آن‌كه تابع مقررات خاص خود است) از هرگونه تعهد يا پيمان ارزي معاف مي‌باشند.

حمل ونقل بین المللی

شرکت سراج ارام ازسال 1385 فعاليت خود را بصورت گسترده در ايران ، ترکیه (دارای نمایندگی مستقر در این کشور )،كشورهاي آسيايي و CIS (چین،هندوستان،ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان،افغانستان، پاکستان، آذربایجان، ارمنستان،گرجستان،عراق....) وکشورهاي اروپايي (آلمان،ایتالیا،اسپانيا،فرانسه،روسیه،اكراين،بلاروس و....) زير نظر انجمن شركتهاي حمل ونقل بين المللي ايران و انجمن جهاني IRU آغاز نمود. اين شركت با بهره گيري از پرسنل و كادر مجرب خود كه سالها در مشاغل كليدي حمل و نقل اشتغال بكار داشته اند و با در اختيار داشتن بيش از200 كاميون چادري و کفی متناسب با استانداردهاي روز اروپا ،قرارداد بيمه CMR با ITCA OF IRANو قرارداد بيمه بارنامه بين الملليFBL سرويس هاي مناسب و مرتب كاميوني ، ريلي و دریایی با پيشرفته ترين متدهاي حمل و نقل بين المللي و از همه مهمتر ارائه نرخهاي مناسب بصورت كريري و يا فورواردي عملاً در رديف شرکت هاي موفق حمل و نقل بين المللي قرار گرفته و اين مهم با تقدير و تشکر سازمانها و نهادهاي مرتبط از اين شرکت به اثبات رسيده است

تگ ها